Dòng Nội dung
1
Vật lý đại cương A1 / Nguyễn Thị Bé Bảy, Huỳnh Quang Linh, Trần Thị Ngọc Dung
H. : Lưu hành nội bộ
393 tr. ; 24 cm.

Cung cấp những kiến thức cơ bản về Vật lý, nghiên cứu các ngành kỹ thuật gồm ba phần: Cơ - Nhiệt - Điện từ.
Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:12) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Vật lý đại cương A2 / Nguyễn Thị Bé Bảy, Lý Anh Tú, Trần Thị Ngọc Dung...
H. : Lưu hành nội bộ, 2016
267 tr. ; 21 cm.

Trình bày trường điện từ, dao động sóng, tính chất sóng ánh sáng, quang lượng tử...
Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)