Dòng Nội dung
1
Bài tập vật lý đại cương A1 / Trần Văn Lượng; Huỳnh Quang Linh, Lý Anh Tú, Trần Thị Ngọc Dung...(Tham gia biên soạn)
H, : Lưu hành nội bộ, 2018
472 tr. ; 24 cm.

Trình bày động học chất điểm, cơ học hệ chất điểm, các định luật thí nghiệm về chất khí...
Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:11) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Bài tập vật lý đại cương A2 / Trần Văn Lượng
H, : Lưu hành nội bộ, 2018
413 tr. ; 24 cm.

Trình bày trường điện từ, dao động và sóng cơ, sóng ánh sáng, thuyết tương đối hẹp...
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)