Dòng Nội dung
1
2
3
Điều dưỡng cơ bản 1 :. Dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng, / Lê Thị Bình Tập 1 / :
H. : Giáo dục Việt Nam, 2018
279 tr. ; 27 cm.

"Điều dưỡng cơ bản" được biên soạn bởi các nhà giáo giàu kinh nghiệm và tâm huyết của bộ môn Điều dưỡng, Đại học Y dược Tp. HCM. Sách được hội đồng chuyên môn thẩm định sách và tài liệu dạy học chuyên nghành Cử nhân Điều dưỡng của Bộ Y tế thẩm định vào năm 2007.
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:11) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:4)

4
Điều dưỡng cơ bản 2 :. Dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng, / Lê Thị Bình Tập 2 / :
H. : Giáo dục Việt Nam, 2018
371 tr. ; 27 cm.

"Điều dưỡng cơ bản" được biên soạn bởi các nhà giáo giàu kinh nghiệm và tâm huyết của bộ môn Điều dưỡng, Đại học Y dược Tp. HCM. Sách được hội đồng chuyên môn thẩm định sách và tài liệu dạy học chuyên nghành Cử nhân Điều dưỡng của Bộ Y tế thẩm định vào năm 2007.
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:10) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Điều dưỡng hồi sức cấp cứu : Dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng / B.s.: Nguyễn Đạt Anh (ch.b.), Lê Thị Bình, Nguyễn Văn Chi...
Hà Nội : Giáo dục, 2009
238 tr. ; cm.
Bộ Y Tế
Gồm các bài giảng đánh giá, nhận định và xử trí ban đầu bệnh nhân cấp cứu, chăm sóc bệnh nhân trong hồi sức cấp cứu, hướng dẫn một số thủ thuật, kỹ thuật cơ bản của điều dưỡng trong cấp cứu, hồi sức
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)