Dòng Nội dung
1
Giáo trình giảng dạy đại học Vật lý lý sinh / Nguyễn Thành Vấn
H. : Y học, 2020
305 tr. ; 27 cm.
Đại học Y dược TP.HCM. Bộ môn lý

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:12)

2
Giáo trình giảng dạy đại học Vật lý lý sinh / Nguyễn Thành Vấn
H. : Y học, 2018
305 tr. ; 27 cm.
Đại học Y dược TP.HCM. Bộ môn lý

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Vật lý đại cương / Nguyễn Thành Vấn
H. : Đại học Quốc gia TP.HCM, 2016
407 tr. ; 24 cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:11) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)