Dòng Nội dung
1
Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học Vũ Cao Đàm
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2007
209 tr. ; 24 cm.

Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học này được biên soạn nhằm trước hết giúp sinh viên học tập những cơ sở lý luận và rèn luyện kỹ năng làm việc theo phương pháp của nghiên cứu khoa học.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học : Tái bản lần thứ 11 / Vũ Cao Đàm
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2019
207 tr. ; 24 cm.

Trình bày khái niệm, đặc điểm và phương pháp thực hiện nghiên cứu khoa học, trình tự logic của nghiên cứu khoa học, thu thập và xử lý thông tin. Trình bày luận điểm khoa học, tổ chức thực hiện đề tài, cơ sở đạo đức khoa học và đánh giá nghiên cứu khoa học
Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học : Tái bản lần thứ 12 / Vũ Cao Đàm
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2021
205 tr. ; 24 cm.

Trình bày khái niệm, đặc điểm và phương pháp thực hiện nghiên cứu khoa học, trình tự logic của nghiên cứu khoa học, thu thập và xử lý thông tin. Trình bày luận điểm khoa học, tổ chức thực hiện đề tài, cơ sở đạo đức khoa học và đánh giá nghiên cứu khoa học
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học : Tái bản lần thứ 14 / Vũ Cao Đàm
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2023
205 tr. ; 24 cm.

Trình bày khái niệm, đặc điểm và phương pháp thực hiện nghiên cứu khoa học, trình tự logic của nghiên cứu khoa học, thu thập và xử lý thông tin. Trình bày luận điểm khoa học, tổ chức thực hiện đề tài, cơ sở đạo đức khoa học và đánh giá nghiên cứu khoa học
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)