Dòng Nội dung
1
Mô phôi : Dùng cho sinh viên khối ngành khoa học sức khỏe / Võ Huỳnh Trang, Nguyễn Văn Đối
H. : Y học, 2021
289 tr. ; 27 cm.
Trường Đại học Y dược Cần Thơ
Nội dung giáo trình gồm 2 phần: Phần mô học cung cấp kiến thức về hình thái vi thể của các cơ quan và mối liên quan với chức năng của chúng. Phần phôi thai học trình bày quá trình phát sinh và phát triển của bộ phận, cơ quan của cơ thể người, cơ chế gây ra một số dị tật bẩm sinh. Sách có 23 bài học lý thuyết, cấu trúc mỗi bài học gồm: mục tiêu, nội dung bài học kèm hình ảnh minh họa có màu và một số câu hỏi lượng giá.
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:49) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:14)