Dòng Nội dung
1
Giáo trình thực hành huyết học : Dành cho đối tượng Cử nhân Xét nghiệm / Hà Thị Anh
TP.HCM, 2019
227 tr. ; cm.
Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng Khoa xét nghiệm y học Bộ môn huyết học

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)

2
Giáo trình thực hành huyết học tế bào : Dùng cho hệ Đại học / Hà Thị Anh
TP.HCM, 2022
196 tr. ; cm.
Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:5)

3
Huyết học Truyền máu : Sách đào tạo cử nhân kỹ thuật y học / TS.BSCK2. Hà Thị Anh; và Cộng sự
Hà Nội : Y học, 2009
278 tr. ; cm.
Bộ Y tế

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

4
Kỹ thuật xét nghiệm huyết học truyền máu : sách đào tạo cử nhận kỹ thuật y học / Hà Thị Anh
Hà Nội : Y học, 2011
194 tr. ; cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Kỹ thuật xét nghiệm huyết học truyền máu : sách đào tạo cử nhận kỹ thuật y học / Hà Thị Anh
Hà Nội : Y học, 2009
194 tr. ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)