Dòng Nội dung
1
Hóa sinh : Sách đào tạo bác sĩ đa khoa / Tạ Thành Văn
Hà Nội : Y học, 2018
439 tr. ; 27 cm.
Đại Học Y Hà Nội
Cuốn sách gồm hai phần chính: Cấu tạo và chuyển hóa chất; hóa sinh tế bào, mô và các cơ quan...
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:69) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:11)