Dòng Nội dung
1
Báo chí và truyền thông đa phương tiện : sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Trường Giang
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018
316 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 24 cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

2
Đạo đức nghề nghiệp của nhà báo / Nguyễn Thị Trường Giang
H. : Chính trị hành chính, 2011
380tr. ; 21cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Giáo trình an ninh truyền thông / Nguyễn Thị Trường Giang (cb)
H. : Chính trị Quốc gia sự thật, 2023
236 tr. ; 24 cm.

Trình bày những vấn đề cơ bản về an ninh truyền thông; nhận diện các nguy cơ đe dọa an ninh truyền thông; cơ sở chính trị và cơ sở pháp lý của bảo đảm an ninh truyền thông; các nguyên tắc, nội dung và biện pháp bảo đảm an ninh truyền thông; vai trò và trách nhiệm của báo chí, truyền thông trong bảo đảm an ninh truyền thông
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

4
Giáo trình Tác phẩm báo mạng điện tử / Nguyễn Thị Trường Giang, Lê Thị Thanh Xuân; Trương Hoài Trâm; Trần Thế Phiệt; Trần Thị Phương Lan
H. : Thông tin và Truyền thông, 2020
321 tr. ; cm.
Học viện báo chí và tuyên truyền

Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)