Dòng Nội dung
1
Bài tập xác suất thống kê ứng dụng / Lê Sĩ Đồng
Giáo dục Việt nam
128 tr. ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

2
Giáo trình xác suất thống kê / Lê Sĩ Đồng
Giáo dục Việt nam, 2013
240 tr. ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

3
Xác suất thống kê và ứng dụng / Lê Sĩ Đồng
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam
120 tr. ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)