Dòng Nội dung
1
Hiểu hết về tiền : How money works / Julian Sims, Marianne Curphey, Emma Lunn... ; Bùi Thị Quỳnh Chi dịch
Hà Nội : Thế giới, 2021
255 tr. ; cm.

Đề cập mọi khía cạnh vận hành của tiền bao gồm lịch sử của tiền, các thị trường và tổ chức tài chính, tài chính chính phủ, lợi nhuận, tài chính cá nhân, của cải, cổ phiếu và lương hưu... qua những diễn giải trực quan và các ví dụ thực tế
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

2
Hiểu hết về tiền : How money works / Julian Sims, Marianne Curphey, Emma Lunn... ; Bùi Thị Quỳnh Chi dịch
Hà Nội : Thế giới, 2023
255 tr. ; cm.

Đề cập mọi khía cạnh vận hành của tiền bao gồm lịch sử của tiền, các thị trường và tổ chức tài chính, tài chính chính phủ, lợi nhuận, tài chính cá nhân, của cải, cổ phiếu và lương hưu... qua những diễn giải trực quan và các ví dụ thực tế
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:24) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)