Dòng Nội dung
1
ABC về Hiến pháp : 83 câu hỏi đáp / B.s.: Nguyễn Đăng Dung, Vũ Công Giao, Đặng Minh Tuấn...
Hà Nội : Thế giới, 2013
135 tr. ; cm.
Viện Nghiên Cứu Xã Hội Kinh Tế Và Môi Trường
Gồm những kiến thức phổ thông về Hiến pháp và việc xây dựng, sửa đổi Hiến pháp. Trình bày những nội dung cơ bản của Hiến pháp về sự khác nhau giữa quyền con người, quyền công dân, quyền hiến định, việc quy định các quyền trong hiến pháp và mối quan hệ với các điều ước quốc tế về quyền con người mà quốc gia là thành viên...
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
Bình luận khoa học Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 / Nguyễn Đăng Dung, Trịnh Quốc Toản, Đặng Minh Tuấn
H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2016
457 tr. ; cm.
Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa Luật

Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Giáo trình chính trị học / Nguyễn Đăng Dung (Ch.b); Nguyễn Thị Thu Hà; Phạm Hồng Tung; Bùi Ngọc Sơn
Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
489 tr. ; cm.
Đại học Quốc gia Hà Nội - Khoa Luật
Quyền lực nhà nước và kiểm soát quyền lực nhà nước là vấn đề vô cùng quan trọng, nhưng cũng rất phức tạp. Đối với mỗi nhà nước đương đại, việc xây dựng mô hình tổ chức, sử dụng và kiểm soát quyền lực nhà nước phù hợp sẽ là điều kiện để thực hiện hoạt động quản lý nhà nước đúng mục đích, đạt hiệu quả cao, bảo đảm được quyền và lợi ích chính đáng cho nhân dân – chủ thể cao nhất của quyền lực nhà nước, đây cũng chính là cơ sở để xây dựng đất nước phát triển bền vững
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

4
Giáo trình Luật hiến pháp Việt Nam / Nguyễn Đăng Dung
Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
335 tr. ; cm.
Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa Luật
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân đang từng bước xây dựng trên đất nước Việt Nam. Nhà nước pháp quyền có rất nhiều đòi hỏi khác nhau theo cách thức phân tích và tiếp cận của từng người. Nhưng đòi hỏi tuân thủ Hiến pháp của mọi hoạt động xã hội trong đó trước hết là việc tổ chức và hoạt động của Nhà nước. Vì vậy việc giảng dạy, phổ biến và tuyên truyền Hiến pháp có ý nghĩa rất lớn trong cuộc sống của xã hội hiện nay.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

5
Hình thức của các Nhà nước đương đại / Nguyễn Đăng Dung
H. : Thế giới, 2004
499 tr. ; cm.
Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa luật

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)