Dòng Nội dung
1
Bộ luật dân sự : Hiện hành
Hà Nội : Chính trị quốc gia sự thật, 2018
351 tr. ; 21 cm.
Quốc hội
Trình bày các văn bản pháp luật Việt Nam, bộ luật dân sự...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:25) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

2
Bộ luật tố tụng dân sự : Có hiệu lực thi hành từ 01/7/2016
H. : Tư pháp, 2018
359 tr. ; 24 cm.
Quốc hội
Giới thiệu những quy định chung về nhiệm vụ và hiệu lực của Bộ luật tố tụng dân sự, những nguyên tắc cơ bản, thẩm quyền của toà án, cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và việc thay đổi người tiến hành tố tụng, thành phần giải quyết vụ việc dân sự...
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:23) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

3
Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam / Quốc hội
2013
32 tr. ; cm.
Quốc hội
Trình bày toàn văn Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi) và Nghị quyết quy định một số điểm thi hành Hiến pháp. Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Bản so sánh Hiến pháp 1992 (đã được sửa đổi, bổ sung) với Hiến pháp 2013
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

4
Luật an toàn thông tin mạng 2015 : Luật số 86/2015/QH13 / Quốc Hội
2015
29 tr. ; cm.
Quốc Hội

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

5
Luật Bảo hiểm xã hội : Luật số 58/2014/QH13 / Quốc Hội
2014
51 tr. ; cm.
Quốc Hội

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)