Dòng Nội dung
1
Bình luận khoa học Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 / Nguyễn Đăng Dung, Trịnh Quốc Toản, Đặng Minh Tuấn
H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2016
457 tr. ; cm.
Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa Luật

Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Giáo trình Luật hiến pháp Việt Nam / Nguyễn Đăng Dung
Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
335 tr. ; cm.
Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa Luật
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân đang từng bước xây dựng trên đất nước Việt Nam. Nhà nước pháp quyền có rất nhiều đòi hỏi khác nhau theo cách thức phân tích và tiếp cận của từng người. Nhưng đòi hỏi tuân thủ Hiến pháp của mọi hoạt động xã hội trong đó trước hết là việc tổ chức và hoạt động của Nhà nước. Vì vậy việc giảng dạy, phổ biến và tuyên truyền Hiến pháp có ý nghĩa rất lớn trong cuộc sống của xã hội hiện nay.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

3
Hình thức của các Nhà nước đương đại / Nguyễn Đăng Dung
H. : Thế giới, 2004
499 tr. ; cm.
Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa luật

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)