Dòng Nội dung
1
2
3
Nghị định số (Dự thảo)/2016/NĐ-CP : Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng / Chính phủ
Hà Nội, 2016
5 tr. ; cm.
Chính phủ
Hệ thống các chính sách pháp luật về thuế mới nhất đã được ban hành trong thời gian qua giúp cho các cơ quan, doanh nghiệp, doanh nhân, các cơ quan quản lí và tổ chức, cá nhân... áp dụng các quy định về thuế
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

4
Nghị định số 01/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai / Chính phủ
H., 2017
51 tr. ; cm.
Chính phủ

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

5
Nghị định số 02/2022/NĐ-CP : Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bất động sản / Chính phủ
Hà Nội, 2022
155 tr. ; cm.
Chính phủ
Nội dung cuốn sách bao gồm: Luật kinh doanh bất động sản và quy định chi tiết thi hành; Tra cứu mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng; Pháp luật về nhà ở và các quy định liên quan đến giao dịch bất động sản; Phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản; Quy định mới về lệ phí trước bạ nhà, đất
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)