Dòng Nội dung
1
Bài giảng Đường hoàn tất (Finish Line) / Phạm Nguyên Quân

38 tr. ; cm.
Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

2
Bài giảng Tiêm thuốc truyền dịch / Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Hồ Chí Minh : Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
40 tr. ; cm.
Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

3
Bất động gãy xương / Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Hồ Chí Minh : Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
14 tr. ; cm.
Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)

4
CHẤT LƯỢNG CHẨN ĐOÁN CỦA PHIM TIA X RĂNG / Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Hồ Chí Minh : Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
32 tr. ; cm.
Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

5
Chữa răng cơ sở sinh học / Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Hồ Chí Minh : Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
13 tr. ; cm.
Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)