Dòng Nội dung
1
Bài tập quản trị chiến lược / Ngô Kim Thanh, Lê Văn Tâm (ch.b.), Trương Đức Lực..
H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2015
171 tr. ; cm.
Trường đại học Kinh tế Quốc dân. Bộ môn Quản trị Doanh nghiệp
Giới thiệu 60 bài tập tình huống, 30 dạng bài tập tính toán và vận dụng các kĩ thuật phân tích chiến lược cùng 155 câu hỏi ôn tập, câu hỏi trắc nghiệm về quản trị chiến lược
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
Giáo trình quản trị doanh nghiệp / Ngô Kim Thanh
H. : Đại học kinh tế Quốc dân, 2012
489 tr. ; cm.
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Bộ môn quản trị doanh nghiệp

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)