Dòng Nội dung
1
Linear Algebra : Schaum’s Outline / Seymour Lipschutz, Ph.D; Marc Lipson, Ph.D
The McGRAW-HILL, 2004
426 tr. ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

2
Linear Algebra : Schaum’s Outline of Theory and Problems / Seymour Lipschutz, Ph.D
McGRAW-HILL, 1991
459 tr. ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

3
Tuyển chọn 1800 bài tập toán rời rạc : (Có lời giải) / Seymour Lipschutz, Marc Lars Lipson; Thanh Tâm, Quang Huy, Xuân Toại dịch
Hà Nội : Thống kê, 2001
576 tr. ; cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)