Dòng Nội dung
1
Vật lý lý sinh y học / Phan Sỹ An, Nguyễn Văn Thiện
H. : Y học, 2014
383 tr. ; 27 cm.
Trường Đại học Y Hà Nội. Bộ môn y vật lý
Trình bày các vấn đề về lý sinh y học như đơn vị đo lường, sự biến đổi năng lượng, chuyển động trong cơ thể, dao động và sóng, điện và sự sống, các định luật quang hình cơ bản - mắt, bản chất của ánh sáng, tác dụng của ánh sáng, bức xạ ion hóa và một số ứng dụng phổ biến.
Đầu mục:12 (Lượt lưu thông:21) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

2
Vật lý lý sinh y học / Phan Sỹ An, Nguyễn Văn Thiện
H. : Y học, 2015
379 tr. ; 27 cm.
Trường Đại học Y Hà Nội. Bộ môn y vật lý
Trình bày các vấn đề về lý sinh y học như đơn vị đo lường, sự biến đổi năng lượng, chuyển động trong cơ thể, dao động và sóng, điện và sự sống, các định luật quang hình cơ bản - mắt, bản chất của ánh sáng, tác dụng của ánh sáng, bức xạ ion hóa và một số ứng dụng phổ biến.
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:12) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

3
Vật lý lý sinh y học / Phan Sỹ An, Nguyễn Văn Thiện
H. : Y học, 2006
383 tr. ; 27 cm.
Trường Đại học Y Hà Nội. Bộ môn y vật lý
Trình bày các vấn đề về lý sinh y học như đơn vị đo lường, sự biến đổi năng lượng, chuyển động trong cơ thể, dao động và sóng, điện và sự sống, các định luật quang hình cơ bản - mắt, bản chất của ánh sáng, tác dụng của ánh sáng, bức xạ ion hóa và một số ứng dụng phổ biến.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

4
Vật lý y học : Sách đào tạo cử nhân y học / TS. Trần Thị Ngọc Hoa, Ngô Dũng Tuấn, Nguyễn Thị Lệ, Vũ Thị Hạnh
H. : Y học, 2023
161 tr. ; cm.
Trường Đại học Y Hà Nội. Bộ môn y vật lý

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)