Dòng Nội dung
1
Giáo trình giảng dạy đại học Hướng dẫn thực hành mô phỏng : Tiền lâm sàng và lâm sàng Nha chu / Nguyễn Thu Thủy, Đỗ Thu Hằng, Hồ Thị Hòa
H. : Y học, 2021
136 tr. ; cm.
Đại học Y dược TP.HCM. Bộ môn nha chu

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:13)

2
Giáo trình quản trị tài chính doanh nghiệp / Nguyễn Thu Thủy
H. : Lao động, 2011
392 tr. ; cm.
Trường Đại học Ngoại thương

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)