Dòng Nội dung
1
Quảng cáo & tâm trí người tiêu dùng : Bí quyết xây dựng chiến lược quảng cáo hiệu quả / Max Sutherland
H. : Thời đại, 2013
323 tr. ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)