Dòng Nội dung
1
Content marketing for dummies / Susan Gunelius
Hoboken, NJ : Wiley Pub, 2011
346 tr. ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
Hướng dẫn bài bản cách làm email marketing cho doanh nghiệp : Ultimate guide to email marketing for business / Susan Gunelius, Thủy Tiên dịch
H. : Hồng Đức, 2020
313 tr. ; cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)