Dòng Nội dung
1
Giáo trình marketing căn bản / GS.TS. Trần Minh Đạo
Đại học kinh tế Quốc Dân, 2014
360 tr. ; cm.
Đại học kinh tế Quốc Dân – Khoa Marketing

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

2
Giáo trình marketing quốc tế / B.s.: Trần Minh Đạo, Vũ Trí Dũng (ch.b.), Trương Đình Chiến
H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2012
263 tr. ; cm.
Trường đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Marketing

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)