Dòng Nội dung
1
Giáo trình tâm lý học lâm sàng / Nguyễn Thị Minh Hằng
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021
523 tr. ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
Mô hình hoạt động của nhà tâm lý học đường / Nguyễn Thị Minh Hằng
H. : Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2009
tr. 35 - 40 ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)