Dòng Nội dung
1
Khoa học giáo dục và quản lý giáo dục : Lí luận và thực tiễn / Trần Khánh Đức, Hồ Văn Thống, Phạm Như Nghệ, Trần Kim Tuyền
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022
831 tr. ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
Khoa học tư duy và phát triển năng lực tư duy khoa học trong giáo dục & đào tạo / Trần Khánh Đức, Đặng Việt Xô, Trần Thị Thu Trang, Vũ Xuân Hồng, Phạm Hữu Lộc
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022
795 tr. ; cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)