Dòng Nội dung
1
Giáo trình Luật hình sự Việt Nam : Phần chung / Trần Thị Quang Vinh và nhóm cộng sự
Hà Nội : NXB Hồng Đức, 2023
496 tr. ; 21 cm.
Trường Đại học luật thành phố Hồ Chí Minh

Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

2
Giáo trình Luật hình sự Việt Nam. Phần các tội phạm / Trần Thị Quang Vinh và cộng sự Quyển 2 :
Hà Nội : Hồng Đức, 2023
471 tr. ; 21 cm.
Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh

Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)