Dòng Nội dung
1
Nguyên lý Marketing : Principles of marketing / Philip Kotler; Gary Armtrong; Khoa Marketing dịch
Hà Nội : NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2023
1082 tr. ; 28 cm.
Khoa Marketing

Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)