Dòng Nội dung
1
Event planning : Tổ chức sự kiện nâng tầm thương hiệu / Andrea Driessen; Trần Khánh Hà dịch
TP.HCM : Trẻ, 2023
281 tr. ; cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)