Dòng Nội dung
1
Khám phá Adobe Illustrator : Adobe Illustrator CS6 Revealed / Chris Botello, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Thắng dịch
H. : Bách khoa Hà Nội, 2023
695 tr. ; cm.
Trường Đại học FPT

Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

2
Khám phá Adobe InDesign thiết kế dàn trang cơ bản : Adobe InDesign CS6 Revealed / Chris Botello, Trần Tấn Minh Đạo, Lê Hoàng Giang dịch
H. : Bách khoa Hà Nội, 2023
276 tr. ; cm.
Trường Đại học FPT

Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

3
Khám phá Adobe InDesign Thiết kế dàn trang nâng cao : Adobe InDesign CS6 Revealed / Chris Botello; Trần Tấn Minh Đạo, Lê Hoàng Giang dịch
H. : Bách khoa Hà Nội, 2023
276 tr. ; cm.
Trường Đại học FPT

Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)