Dòng Nội dung
1
Nguyên lý kế toán : Lý thuyết bài tập bài giải / Nguyễn Thị Loan
H. : Lao động, 2018
355 tr. ; cm.
Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM. Khoa kế toán kiểm toán

Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)