Dòng Nội dung
1
Smart Hospitality Interconnectivity and Interoperability towards an Ecosystem / Dimitrios Buhalis, Rosanna Leung

29 tr. ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)