Dòng Nội dung
1
Xây dựng thương hiệu dành cho doanh nghiệp VIệt Nam đương đại : Brand / Lý Quí Trung
TP.HCM : Trẻ
147 tr. ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)