Dòng Nội dung
1
Bệnh nghề nghiệp : sách đào tạo bác sĩ đa khoa / PGS.TS. Khương Văn Duy, PGS.TS. Trần Như Nguyên, PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Liên, PGS.TS. Lê Trần Ngoan
H. : Y học, 2014
200 tr. ; cm.
Trường Đại học Y Hà Nội. Bộ môn sức khỏe nghề nghiệp

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
Sức khỏe nghề nghiệp : giáo trình đào tạo bác sĩ y học dự phòng / PGS.TS. Khương Văn Duy, PGS.TS. Lê Thị Thanh Xuân, PGS.TS. Trần Như Nguyên, TS.BS. Nguyễn Ngọc Anh
H. : Y học, 2018
268 tr. ; cm.
Trường Đại học Y Hà Nội. Viện đào tạo y học dự phòng và y tế công cộng. Bộ môn sức khỏe nghề nghiệp

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

3
Sức khỏe nghề nghiệp : Sách đào tạo cử nhân y học / PGS.TS. Khương Văn Duy; và Cộng sự
Y học, 2014
359 tr. ; cm.
Đại học Y Hà Nội - Bộ môn sức khỏe nghề nghiệp

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

4
Thực tập sức khỏe nghề nghiệp : giáo trình đào tạo bác sĩ y học dự phòng / PGS.TS. Khương Văn Duy, PGS.TS. Trần Như Nguyên, PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Liên, Vũ Thị Thu Nga
H. : Y học, 2012
360 tr. ; cm.
Trường Đại học Y Hà Nội

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)