Dòng Nội dung
1
Sức khỏe nghề nghiệp : giáo trình đào tạo bác sĩ y học dự phòng / PGS.TS. Khương Văn Duy, PGS.TS. Lê Thị Thanh Xuân, PGS.TS. Trần Như Nguyên, TS.BS. Nguyễn Ngọc Anh
H. : Y học, 2018
268 tr. ; cm.
Trường Đại học Y Hà Nội. Viện đào tạo y học dự phòng và y tế công cộng. Bộ môn sức khỏe nghề nghiệp

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

2
Thực tập sức khỏe nghề nghiệp : giáo trình đào tạo sau đại học / PGS.TS.BS. Lê Thị Thanh Xuân, TS.BS. Nguyễn Ngọc Anh, PGS.TS.BS. Khương Văn Duy
H. : Y học, 2022
165 tr. ; cm.
Trường Đại học Y Hà Nội. Viện đào tạo y học dự phòng và y tế công cộng. Bộ môn sức khỏe nghề nghiệp

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)