Dòng Nội dung
1
Ký sinh trùng y học. Giáo trình sau đại học / PGS.TS. Phạm Ngọc Minh, PGS.TS.BS. Nguyễn Ngọc San, Phan Thị Hương Liên Tập 1 :
H. : Y học, 2023
524 tr. ; cm.
Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ môn ký sinh trùng

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

2
Ký sinh trùng y học. Giáo trình sau đại học / PGS.TS. Phạm Ngọc Minh, PGS.TS.BS. Nguyễn Ngọc San, Phan Thị Hương Liên Tập 2 :
H. : Y học, 2023
467 tr. ; cm.
Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ môn ký sinh trùng

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)