Dòng Nội dung
1
Thống kê y học cơ bản : giáo trình dùng cho đào tạo bác sĩ y học dự phòng và cửa nhân y tế công cộng / PGS.TS. Lưu Ngọc Hoạt, TS. Lê Văn Hợi, TS. Phạm Ngân Giang, TS. Nguyễn Văn Huy
H. :, 2013
349 tr. ; cm.
Trường Đại học Y Hà Nội. Viện đào tạo y học dự phòng và y tế công cộng. Bộ môn thống kê, tin học y học

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)