Dòng Nội dung
1
Bài giảng cơ sở hệ thống thông tin / PGS. TS. Hà Quang Thuỵ
Hà Nội, 2013
53 tr. ; cm.
Trường Đại học Công nghệ; Đại học Quốc gia Hà Nội

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)