Dòng Nội dung
1
Dân số học cơ bản : Giáo trình đào tạo đại học / PGS.TS. Nguyễn Đăng Vững, PGS.TS. Nguyễn Thị Thúy Hạnh, Vũ Minh Tuấn
H. : Y học, 2021
129 tr. ; cm.
Trường Đại học Y Hà Nội. Viện đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng. Bộ môn dân số học

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)