Dòng Nội dung
1
Quản lý văn hoá Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế : Báo cáo tổng hợp / TSKH. Phan Hồng Giang
Hà Nội, 2011
408 tr. ; cm.
Bộ Khoa Học Và Công Nghệ

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)