Dòng Nội dung
1
Truyền thông giáo dục sức khỏe và nâng cao sức khỏe : giáo trình đào tạo sau đại học PGS.TS. Kim Bảo Giang, TS. Nguyễn Quang Chính, TS. Phạm Bích Diệp, PGS.TS. Nguyễn Văn Hiến, PGS.TS. Lê Thị Tài
H. : Y học, 2020
180 tr. ; cm.
Trường Đại học Y Hà Nội. Viện đào tạo y học dự phòng và y tế công cộng

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)