Dòng Nội dung
1
Thực tập lý sinh : Dành cho hệ bác sĩ / Trần Thị Ngọc Hoa; Phan Thị Lê Minh; Đoàn Thị Giáng Hương và Cộng sự
Hà Nội : Lưu hành nội bộ, 2019
102 tr. ; cm.
Đại học Y Hà Nội – Bộ môn Y vật lý

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

2
Vật lý y học : Sách đào tạo cử nhân y học / TS. Trần Thị Ngọc Hoa, Ngô Dũng Tuấn, Nguyễn Thị Lệ, Vũ Thị Hạnh
H. : Y học, 2023
161 tr. ; cm.
Trường Đại học Y Hà Nội. Bộ môn y vật lý

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)