Dòng Nội dung
1
Giáo trình thực tập hóa dược phần 1 (dành cho sinh viên hệ chính quy) / Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Bộ môn hóa dược
TP.HCM 2022
70 tr. ; cm.
Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Bộ môn hóa dược

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

2
Giáo trình thực tập hóa dược phần 2 / Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Bộ môn hóa dược
TP.HCM 2022
38 tr. ; cm.
Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Bộ môn hóa dược

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)