Dòng Nội dung
1
Giáo trình kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm / TS. Đinh Thị Trường Giang, TS. Mai Thị Thanh Huyền
Vinh : Đại học Vinh, 2016
339 tr. ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)