Dòng Nội dung
1
Đo lường thỏa dụng và chất lượng cuộc sống : bằng chứng và ứng dụng trong kinh tế y tế (sách chuyên khảo) / Trần Xuân Bách
H. : Y học, 2021
377 tr. ; cm.
Trường Đại học Y Hà Nội. Viện đào tạo y học dự phòng và y tế công cộng. Bộ môn y tế công cộng

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
Kinh tế Y tế 2 : Giáo trình đào tạo đại học / PGS.TS. Trần Xuân Bách (Ch.b); PGS.TS. Phạm Huy Tuấn Kiệt
Hà Nội : Y học, 2021
110 tr. ; cm.
Đại học Y Hà Nội – Viện đào tạo Y học dự phòng và Y tế cộng đồng – Bộ môn Kinh tế y học

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)