Dòng Nội dung
1
Giáo trình thực hành vi sinh : Dành cho đối tượng cử nhân xét nghiệm y học / ThS. Nguyễn Thị Ngọc Anh; ThS. Võ Thị Trinh; ThS. Đinh Thị Thu Hường; ThS. Nguyễn Thị Thanh Mai; ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh
Lưu hành nội bộ, 2020
238 tr. ; cm.
Đại học Quốc tế Hồng Bàng – Khoa Xét nghiệm Y học – Bộ môn Vi sinh

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)