Dòng Nội dung
1
Hóa học hữu cơ. Sách đào tạo dược sĩ đại học / GS.TS. Trần Mạnh Bình; PGS.TS. Nguyễn Quang Đạt (Đồng Ch.b); và Cộng sự Tập 1 :
Y học, 2017
380 tr. ; cm.
Bộ Y tế

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

2
Hóa học hữu cơ. Sách đào tạo dược sĩ đại học / GS.TS. Trần Mạnh Bình; PGS.TS. Nguyễn Quang Đạt Tập 2 :
Y học, 2015
292 tr. ; cm.
Bộ Y tế

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)