Dòng Nội dung
1
Giáo trình y học gia đình đại cương / PGS.TS. Phạm Lê Tuấn; PGS.TS. Nguyễn Phương Hoa; và Cộng sự
Y học, 2015
303 tr. ; cm.
Đại học Y Hà Nội – Bộ môn Y học gia đình

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

2
Thực hành y học gia đình trong chăm sóc ban đầu / PGS.TS. Phạm Lê Tuấn; PGS.TS. Nguyễn Phương Hoa (Đồng Ch.b)
Y học, 2018
385 tr. ; cm.
Đại học Y Hà Nội – Bộ môn y học gia đình

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)