Dòng Nội dung
1
Miễn dịch đề kháng ký chủ : Giáo trình dành cho chương trình đào tạo bác sĩ Y khoa / PGS.TS.BS. Cao Minh Nga; TS.BS. Trần Thị Huệ Vân; và Cộng sự
Đại học Quốc gia TPHCM, 2022
394 tr. ; cm.
Đại học Y dược TPHCM – Khoa Y – Module Miễn dịch Đề kháng Ký chủ

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:5)