Dòng Nội dung
1
Hóa sinh y học / Đỗ Đình Hồ (Ch.b); và Cộng sự
TPHCM : Y học, 2005
481 tr. ; cm.
Đại học Y dược TPHCM – Bộ môn Hóa sinh

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)