Dòng Nội dung
1
Quản trị bệnh viện : Giáo trình dùng cho đào tạo sau đại học / GS.TS. Trương Việt Dũng; và Cộng sự
Hà Nội : Y học, 2015
152 tr. ; cm.
Đại học Y Hà Nội – Bộ môn Tổ chức và Quản lý y tế

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)